อุทยานน้ำตกโยง   โรงงานมากมี   สถานีชุมทาง   ศูนย์กลางราชการ   ทรงประทานพระคู่เมือง   ลือเลื่องแม่กวนอิม
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บุคคลากร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มยุวเกษตรกร
แผนปฏิบัติงานประจำปี
โครงการ/กิจกรรม
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
ssnet
โครงการประกันรายได้
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
pantown นครศรีฯ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
E - Office
กองการเจ้าหน้าที่
สหกรณ์กรมส่งเสริม
กองคลัง
ระบบใบรับรองเงินเดือน
ระบบ ศ.02
ปฏิทินการปฏิบัติงานส่งเสริม
ระบบการผลิต / รต.
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร / กสก.
สารสนเทศสถาบันเกษตรกร
เมือง
ปากพนัง
เชียรใหญ่
หัวไทร
เฉลิมพระเกียรติ์
ชะอวด
สิชล
ขนอม
ท่าศาลา
ลานสกา
พรหมคีรี
พระพรหม
พิปูน
ข้างกลาง
ฉวาง
ถ้ำพรรณรา
ทุ่งใหญ่
นาบอน
บางขัน
นบพิตำ
จุฬาภรณ์
ร่อนพิบูลย์
   
   
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับอำเภอ ในวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 
 
 
 
 

 ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ อำเภอทุ่งสง วันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง     ภาพกิจกรรม

 

   

 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ปี 2556 เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งสง นายสหัส รัตนบุรี เกษตรอำเภอทุ่งสง เป็นประธานเิปิดการฝึกอบรม ภาพกิจกรรม

 
   

    
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง

 

 


สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง โทร 0-7541-1608
E-mail: Thungsong@doae.go.th